مصاحبه با آخوند کتک خورده برای درس عبرت سایر فضولها + فیلم

812

روز گذشته کتک خوردن یک آخوند در مشکین شهر کرج اطلاع رسانی شد اینک مصاحبه با آخوند کتک خورده را بشنوید این مصاحبه البته برای درس عبرت گرفت تمامی فضولهای محله است. از آخوندهای زن تا آخوندهای مرد.

مصاحبه با آخوند فضول نهی از منکر کرجی که دک و دنده و سرش و.. را خرد کردند.

بنده امیر دهقان حسن زاده هستم طلبه حوزه ششم امام رضا کرج ۲۶ساله هستم.

با دوستم رفتیم برای بستنی خوردن که متوجه شدیم دوتا صندلی آنطرفتر ما چند جوان نشسته اند شامل چند شش پسر و سه دختر که وضعشون خیلی نامناسب بود نشسته بودند.

حرفهای رکیکی میزدند که اونجا من نگاهی کردم و نگاه معنا داری کردم که خودشان را جمع و جور کنند.

که یکی از اونها من رو صدا زد و گفت هی بسیجی برای چی اینطرف نگاه میکنی و ..

یکدفعه یکی از جوانها بلند شد و صندلی رو خورد کرد توی سر من

تلو تلو زدم عقب عقب رفتم بعد افتادم زمین دوباره این آهن این صندلی که خرد شده بود لبه تیز اون رو آورد و صاف گذاشت وسط سرم.

من افتاده بودم که اون یکی ها هم آمدند با مشت و لگد به سر و صورتم میزدند.

بعد رفتن چوب و قمه و اینا آوردند و دادند دست اینها که اینها من رو بزنند.

ده سات توی سرم باز شده بود. چون ضربه شدید بود دکتر گفت که باید سی تی اسکن بشم

بدنم هم به دلیل ضرب دیدگی شدید باید سی تی اسکن بشه و ..

سرنوشت او درس عبرتی باشد برای هر کس که در زندگی مردم دخالت میکند.

لینکهای مشابه

فیلم صحنه کتک خوردن آخوند مزدور از مردم اردبیل ببین چه بلوایی کرده

درگیری و کتک زدن آخوند در مشهد توسط مردم کارد به استخوا ن رسیده

کشته شدن آخوند طرفدار محمد رئیسی پس از درگیری با جوان مشهدی

لحظات واقعی ترس‌‌های یک آخوند وقتی در مترو کنار مردم قرار گرفت

اگر می‌خواهید به ذات کثیف آخوند پی ببرید این مصاحبه هادی غفاری نگاه کنید.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy