تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری لشکری و تامین اجتماعی مقابل وزارت کار

61

گزارشی از تجمع اعراضی بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی مقابل وزارت کار:

امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ در مقابل وزرات کار در خیابان آزادی تهران براساس فراخوان‌های از پیش داده شده از ساعت ده صبح تعداد زیادی از بازنشستگان در هوای آلوده و گرم مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.

وجود پلیس و لباس شخصی بسیار مشهود بود. حتی پلیس زن هم در محل حاضر بود. بازنشستگان با در دست داشتن پوستر و بنرهای اعتراضی خواسته های برحق خود را فریاد می زدند

معیشت! سلامت! با بیمه کارآمد حق مسلم ماست!

نیاز ما این زمان معیشت است و درمان!

معلم زندانی آزاد باید گردد!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

مجلس؛ دولت ؛ بس است فریب ملت!

فریاد فریاد از اینهمه بیداد!

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!

تجمع؛ تشکل؛ حق مسلم ماست!

تشکل؛ سندیکا حق مسلم ماست!

این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی!

معلم؛ کارگر دانشجو، اتحاد اتحاد !

معلم، کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!

خط فقر ۷ میلیون، حقوق ما دومیلیون !

حقوق های نجومی، فلاکت عمومی!

دزدی و غارت ، فلاکت عمومی!

اختلاس نابود بشه، مشکل ما حل می شه !

فقر و بیکاری سفره های خالی!

و چند شعار دیگر ۰۰۰

زمانی که قطعنامه این تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار خوانده می شد یکی از بازنشستگان توسط پلیس دستگیر شد که با شعار ولش کن ولش کن آزاد شد.

بعد از خواندن قطعنامه با شعار «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» پایان تجمع اعلام گردید.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy