داستان جالب پنچری لاستیک ماشین چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند

165
داستان جالب پنچری لاستیک ماشین چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند

داستان جالب پنچری لاستیک ماشین چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از، امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر به خوش گذرانی پرداختند.

اما وقتی به شهر خود بازگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است بنابراین تصمیم گرفتند که با استاد

صحبت کنند و علت جا ماندن را برای او توضیح دهند.

آنها به استاد گفتند: ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه بازگشت لاستیک خودرویمان پنچر شد.

و از آن جایی که زاپاس نداشتیم مدت زمانی طول کشید تا کسی را برای کمک بیابیم و به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم…

استاد پذیرفت که آن ها روز بعد امتحان بدهند.

روز بعد استاد آنها را برای امتحان به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی داد.

آنها به اولین سوال نگاه کردند که (۵) نمره داشت…

سؤال خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند سپس ورق را برگرداندند تا به سؤالی که (۹۵) نمره داشت پاسخ بدهند سؤال این بود:

کدام لاستیک پنچر شده بود؟؟؟

صداقت، تنها امتحانی است که در آن نمی توان تقلب کرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy