آخرین تکنولوژی جمهوری اسلامی برای انتقال بیمار به اتاق عمل

81
آخرین تکنولوژی جمهوری اسلامی برای انتقال بیمار به اتاق عمل
آخرین تکنولوژی جمهوری اسلامی برای انتقال بیمار به اتاق عمل

آیا اینجا هم آمریکا مقصر است و آیا این حق مردم ایران است که با فرقون به اتاق عمل منتقل شوند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy