گلدسته ای در حال طلا شدن و دسته گلی در حال فنا شدن.

54
گلدسته ای در حال طلا شدن و دسته گلی در حال فنا شدن.

گلدسته ای در حال طلا شدن و دسته گلی در حال فنا شدن وضعیت مردم ایران در فقر است و آخوندها به دنبال تبلیغ خود برای همچشمی با عربستان هستند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy