تجمع مردم مشهد دراعتراض به تصرف زمین هایشان

22

تجمع مردم مشهد دراعتراض به تصرف زمین هایشان دروکیل اباد و نمایشگاه توسط نیروی انتظامی

بیشتربخوانید

کارگران پتروشیمی شهید تندگویان بندر ماهشهر در اعتراض به وضعیت شغلی خود روز دوشنبه در مقابل دفتر مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.

به گزارش خورنا، بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بندر ماهشهر در این تجمع صنفی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.

بیشتربخوانید

تجمع و راهپیمایی اعتراضی دانشجویان و هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان در اعتراض به کالایی سازی آموزش

آنها در اعتراض به حضور موسسه «شاخص پژوه» در زمین این دانشگاه، فروش مدرک دکتری به نام این دانشگاه و کاسبی با اعتبار دانشگاه مذکور، معترض هستند.

 

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy