کودکان کار نماد تبهکاری حاکمیت هستند

13

کودکان کار نماد تبهکاری حاکمیت هستند

کودکان معصوم و بی‌گناهی که در شرایط سخت و غیرانسانی ناگزیر به تحمل کارهای شاق شده؛ جانی می‌دهند تا نانی برای خانه بیاورند؛ نه از گرمای محبت مادر خبری هست و نه از تکیه گاهی به نام پدر و یا حتی سقفی برای زیستن…