بی پاسخ ترین نگاه بر پیشانی خرداد پابرجاست، بر دستان زمان

17