زندگی یک خانواده ایرانی در روانسر / کرمانشاه

44
زندگی یک خانواده ایرانی در روانسر / کرمانشاه

زندگی یک خانواده ایرانی در روانسر در کرمانشاه که از طریق زباله گردی امرار معاش میکنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy