ماشین روحانی هیچگاه از کنار این محله ها و این صحنه ها عبور نمیکند

25

ماشین روحانی هیچگاه از کنار این محله ها و این صحنه ها عبور نمیکند تا ایشان از پشت شیشه های دودی نگاهشان کنند و در نظرسنجی تاثیرگذار باشند