فلج شدن يكی از زندانيان زندان مركزی اهواز

78
فلج شدن يكی از زندانيان زندان مركزی اهواز

فلج شدن يكی از زندانيان زندان مركزی اهواز(زندان شيبان)

باسم بترانی يكی از زندانيان زندان شيبان اهواز طی دو هفته گذشته به دليل شكنجه شديد در بازداشتگاه اطلاعات از ناحيه پاها رنج می برد. گزارش های رسيده در مورد اين زندانی در بند ۵ زندان شيبان حاكی از فلج شدن باسم بترانی می باشد.

منابع حقوق بشر می گويند؛ خانواده بترانی برای چندين بار به زندان و دادگاه انقلاب جهت اخذ مرخصی برای درمان باسم در بيمارستان مراجعه كردند، اما با درخواست آنها موافقت نشده است. اين منبع اضافه كرد كه زندانيان بند ۵ زندان شيبان تهديد كردند كه چنانچه باسم بترانی را جهت درمان به بيمارستان منتقل نكنند همه زندانيان اقدام به اعتصاب غذا خواهند، كرد.

باسم بترانی ۲۷ ساله از اهالی كوی علوی (حی الثوره) شهر اهواز و برادر شهيد علی بترانی كه در انتفاضه ۱۳۸۴ در هنگام تظاهرات مسالمت آميز با تير مستقيم نيروهای امنيتی شهيد شد. باسم بترانی برای چندين بار به دليل فعاليتهای سياسی وفرهنگی احضار و سابقه بازداشت داشته است، در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ به همراه برادرش حسن بترانی توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد و بعد از دو ماه تحت شديدترين شكنجه جسمی و روانی آنها را به زندان شيبان بند ۵ منتقل كردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy