تجمع و ادامه اعتراضات و اعتصابات کارمندان و کارگران در پالایشگاه بیدبلند بهبهان، خوزستان

94

 تجمع و ادامه اعتراضات و اعتصابات کارمندان و کارگران در پالایشگاه بیدبلند بهبهان، خوزستان

 کارمندان و کارگران این پالایشگاه به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند.

۱ خرداد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy