فیلم ویلای وزیر ارتباطات در روستا و آنتن هایی که شبانه پر شد!

230

فیلم ویلای وزیر ارتباطات در روستا و آنتن هایی که شبانه پر شد!

وقتی آدم فامیل وزیرارتباطات باشه تو روستا هم که باشی موبایلت فول آنتنه…