درگیری یک هموطن با مزدوران راهنمایی و رانندگی با شعار مرگ بر خامنه ای + فیلم

64

درگیری یک هموطن کارد به استخوان رسیده با مزدوران راهنمایی و رانندگی به خاطر توقیف موتورسیکلت

و سردادن شعار مرگ بر خامنه‌ای و خمینی