خر جانوریست که نامش بدون شرحی یکبار در اوستا آمده است

115
خر جانوریست که نامش بدون شرحی یکبار در اوستا آمده است
خر جانوریست که نامش بدون شرحی یکبار در اوستا آمده است

خر جانوریست که نامش بدون شرحی یکبار در اوستا آمده است

طول عمر خر بین ۱۵ تا ۴۰ سال است.

خر در قران یکبار برای زنده شدن پس از مرگ و یکبار برای ان انکر الصوات صوت الحمیر بکار رفته است (نمیدانم شاید هم آواز خر خوب نباشد)

در پژوهش های دانشمندان باهوش ترین حیوان خانگی است حتی از سگ و گربه خیلی باهوشتر است

داستان شگال خر سوار در مرزبان نامه هم آمده است بر خلاف باور رایج خر، خر نیست باهوش است!

هیچ گاه یک اشتباه را دو بار تکرار نمیکند! هیچ گاه پایش دو بار توی یک پل نمی رود! تنها یکبار که از خانه صاحبش رفت صحرا و برگشت راه را یاد میگیرد!

بقول یکی از اساتید گاو از خر خرتر است چون گاو نان را با سفره پلاستیکی اش میخورد و میمیرد ولی خر نمیخورد!

تنها مشکلی که خر دارد اگر فرستادیش بالای بام دیگر پایین نمی آید تا خود و اهل خانه را هلاک نکند!

و این نکته‌مهمی‌ست….

البته این مشکل خر نیست مشکل آن خر یا خرانی است که خر را بالا نشانده اند!

در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر نسیم شمال

لال شوم کور شوم کر شوم

لیک محال است که من خر شوم

و در شعر منسوب به خیام

خر باش که این جماعت از فرط خری

هر کو نه خر است کافرش پندارند

در شعر بهار

تا خرند این قوم ، رندان خر سواری می کنند وین خران در زیر ایشان آه و زاری میکنند

لکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر تقسیم میکنند

مقلدانی که سواری خوب میدهند گویند پالانشان راست است و هوشمندانی را که سواری نمیدهند میگویند پالانشان کج است

شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع وگریه و زاری بود

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy