بخشی از مردم بلوچ برای زنده ماندن و برای بدست آوردن نانی بخور و نمير رو به سوختبری آورده اند

35

بخشی از مردم بلوچ برای زنده ماندن و برای بدست آوردن نانی بخور و نمير رو به سوختبری آورده اند. از آنجایی که مسئولان حکومتی تمامی عرصه های اقتصادی را به روی مردم بلوچ بسته اند و مرزهای تجاری از دريا تا خشكی را بين نيروهای مختلف انتظامی تقسيم كرده و مانع تجارت مردم بلوچ می شوند تنها راه درآمد بخور و نمیر مردم روی آوردن به سوختبری است.

اين سوختبران بايد در چندين مرحله به نيروهای مختلف انتظامی پول پرداخت بكنند، تا بتوانند يك گالون گازوئيل به بلوچستان شرقی برسانند.

سوخت بری كه پول پرداخت نمی كند و يا از بس كه پرداخت كرده چيزی برای خودش باقی نمی ماند، مجبور به فرار است كه معمولا با شليك نیروهای سپاه پاسداران و مأموران نیروی انتظامی مواجه می شوتد.

اخراج حدود ۱۴۰ کارگر حوزه پتروشیمی در کمتر از یک ماه

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy