گاهی یک عکس حرف صدها مقاله، کتاب و نوشته را می‌زند

48

گاهی عکس می‌تواند نگون‌بختی یک ملت را فریاد کند. این عکس از آن‌ها است