فیلمی از تجمع کارگران خیابان ابوریحان تقاطع لبافی نژاد امروز ساعت نه و نیم

50

۱۱ اردیبهشت – فیلمی از تجمع کارگران خیابان ابوریحان تقاطع لبافی نژاد امروز ساعت نه و نیم. نظام نتوانست تحمل کند و ساعتی بعد بە کارگران حملە کردند. گسترش اعتراض نظام را بشدت ترساندە است.

۱۱ اردیبهشت – فیلمی ازتجمع اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد همراه با تعدادی ازدانشجویان ، بازنشستگان وتعدادی ازفعالین کارگری درمقابل مجلس که توسط نیروهای انتظامی وامنیتی به خشونت کشیده شد ودهها تن بازداشت گردیدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy