جمع کثیری از کارگران  بمناسبت روز کارگر در مقابل خانه کارگر تجمع کردند

71

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ جمع کثیری از کارگران  بمناسبت روز کارگر در مقابل خانه کارگر تجمع کردند.  در این تجمع کارگران از جمله شعار می دادند:مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر/ کارگران اتحاد اتحاد/ درود بر کارگر درود بر کارگر

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy