اعتراض به عدم پاسخ‌گویی جمعی از فرهنگیان بازنشسته

15

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ جمعی از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به عدم پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

آنها شعار می‌دادند:

وزیر ناکارآمد استعفا استعفا

پاداش بازنشسته پرداخت باید گردد

پاداش حقمونه

یکجا بی بهونه

روی یکی از بنرهایی که در دست تجمع کنندگان بود نوشته شده بود:

نتیجه سی سال خون دل خوردن باید هرچه سریعتر و یکجا پرداخت شود و تعلل بیش از این را برنمی تابیم.

تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود:

پاداش حق مسلم ماست

تا پاداش نگیریم از پا نمی نشینیم

تجمع فرهنگیان بازنشسته و شاغل در مقابل ادارات آموزش و پرورش کشور

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy