مردم شعار مرگ بر خامنه ای بعد از بازیه تراکتور و پیکان سر دادند

32

درگیری بیین مردم ونیروهای انتظامی در جریان مسابقه فوتبال.

بعد از بازیه تراکتور و پیکان مردم تبریز نسبت به وضعیت موجود وبی عدالتی بی قانون به دولت اعتراضاتی کردند که درنهایت با برخورد یگان ویژه در اتوبان کسایی درگیری بین مردم و یگان ویژه صورت گرفت.مردم شعار مرگ بر خامنه ای سر می دادند