درسا درخشانی را بخاطر دارید؟ همان دختری که بدلیل حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم شد. دیروز برای تیم ملی آمریکا بازی کرد

33
درسا درخشانی را بخاطر دارید؟ همان دختری که بدلیل حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم شد. دیروز برای تیم ملی آمریکا بازی کرد
درسا درخشانی را بخاطر دارید؟ همان دختری که بدلیل حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم شد. دیروز برای تیم ملی آمریکا بازی کرد