در ایران نیز سیل عظیم ملی در راه است . در صورت تسلیم نشدن حاکمان ایران،سیل انسانی انها را با خود خواهد برد

24
در ایران نیز سیل عظیم ملی در راه است . در صورت تسلیم نشدن حاکمان ایران،سیل انسانی انها را با خود خواهد برد
در ایران نیز سیل عظیم ملی در راه است . در صورت تسلیم نشدن حاکمان ایران،سیل انسانی انها را با خود خواهد برد