حمله نیروی انتظامی به غارت شدگان موسسه ثامن و ضرب و شتم آنها مقابل دادستانی

26

حمله نیروی انتظامی به غارت شدگان موسسه ثامن و ضرب و شتم آنها مقابل دادستانی. روز یکشنبه ۲۵فروردین ماه ۹۸ غارت شدگان سایت طلای ثامن در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی در تهران تجمع کردند.

غارت شدگان شعار میدادند:

وعده هاتون دروغه، همش شیپور و بوقه

نیروی سرکوبگر انتظامی به تجمع غارت شدگان موسسه سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستان در تهران حمله کرده و با ضرب و شتم غارت شدگان، آنها را وادار به متفرق شدن کردند.

تجمع کنندگان در حالیکه زیر مشت و لگد مأموران نیروی انتظامی ازجمله یک سرهنگ نیروی انتظامی بودند شعار هیهات مناالذله سر ‌دادند.

نیروهای امنیتی، زنان را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کردند.

کندن درب بانک مرکزی توسط مالباختگان موسسه ثامن تهران

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy