درگیری مردم در استان گلستان با نیروهای سپاه و کتک زدن یکی از عوامل آنها

1083
درگیری مردم در استان گلستان با نیروهای سپاه و کتک زدن یکی از عوامل آنها
درگیری مردم در استان گلستان با نیروهای سپاه و کتک زدن یکی از عوامل آنها
درگیری مردم در استان گلستان با نیروهای سپاه و کتک زدن یکی از عوامل آنها در صبح امروز در فضای مجازی باعث خوشحالی بسیاری از هموطنان شد.
عوامل حکومت که تا همین امروز به مناطق سیل زده نمی آمدند و مردم را به حال خود رها کرده بودند اکنون با فروکش کردن آب در برخی نقاط آفتابی شده اند.
روز سه شنبه  ۶ فروردین ۹۸  مردم سیل زده و خشمگین استان گلستان با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شده و از حضور آنان در این مناطق آنهم پس از۵ روز جلوگیری کردند.
در این درگیری مردم پسر نور مفیدی، نماینده مجلس در استان گلستان را به شدت کتک زدند.
 پسر نورمفیدی که خودش هم یک آخوند است نقش مهمی در نابودی جنگلهای استان گلستان برای راه اندازی کارخانجات مختلف داشته است.
یکی از اهالی میگوید: نورمفیدی به همراه پسرش یکی از عوامل نابودی جنگلها و صاحب چندین شرکت صنایع چوب است.
همین ها مردم را به روز سیاه نشاندند و حالا آمدند با پررویی بین مردم می چرخند. حساب همه شان را خواهیم رسید الان ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم.
معماری ۲۵۰۰ سال پیش سالم مانده ولی اینها با ندانم کاری و استفاده مغز پوک آخوند برای هر کار روزگار مردم را سیاه کرده اند.