حمایت دانش‌آموزان از معلمانشان در سه روز تحصن معلمان ایران

24
حمایت دانش‌آموزان از معلمانشان در سه روز تحصن معلمان ایران
حمایت دانش‌آموزان از معلمانشان در سه روز تحصن معلمان ایران

حمایت دانش‌آموزان از معلمانشان در سه روز تحصن معلمان ایران امروز این تحصن به ۹۵ مدرسه در سراسر کشور رسیده بود. این تحصن از روز یکشنبه ۱۲ اسفند تا روز تا پایان روز سه شنبه ۱۴ اسفند با موفقیت به انجام رسید.