دانشمند هندی شطرنج را به پادشاه ایران تقدیم کرد

87
دانشمند هندی شطرنج را به پادشاه ایران تقدیم کرد
دانشمند هندی شطرنج را به پادشاه ایران تقدیم کرد

وقتي يك دانشمند هندي شطرنج رو اختراع كرد تقديم به پادشاه هند كرد و پادشاه هند شطرنج رو به ايران فرستاد تا يه جورايي پز دانشمند هاش رو به ايران بدهد.

پادشاه ايران به وزيرش دستور داد تا او نيز بازي بسازد وزير ايران كه از دانشمندان بزرگ بود بازي زيباي تخته نرد را ساخت كه در آن سي مهره نماد سي روز ماه كه پانزده تا از اون ها سفيد كه نماد روز و پانزده تا سياه كه نماد شب بودند.

شامل دوازده ستون كه نماد دوازده ماه بودند و دو عدد تاس كه در آن يك نشان اهورا مزدا دو نشان دو مينو (سپتامينو وانگره مينو) سه نشان انديشه گفتار و كردار نيك چهار نشان چهار عنصر سازنده هستي پنج نشان پنج روشني (آتش و آذرخش و خورشيد و ستاره وماه)و شش نشان گاهنبار است جالب اينجاست دو طرف تاس رو با هم جمع كنيم عدد هفت بدست ميآد كه براي مردم ايران مقدس بوده درمورد چيدمان در ابتداي بازي بايد بگم كه آفرينش زمين رو نشون ميده و برخورد مهرها رو به برخورد آدمها تشبيه كرده راستي پادشاه ايران خسرو پرويز بود و وزير باهوشش بزرگمهر بود.

به افتخار ایران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy