با تظاهرات برق‌آسا پهلوان پنبه‌های یگان ویژه را گیج و مستاصل کنید

93
با تظاهرات برق‌آسا پهلوان پنبه‌های یگان ویژه را گیج و مستاصل کنید
با تظاهرات برق‌آسا پهلوان پنبه‌های یگان ویژه را گیج و مستاصل کنید

در شرایط کنونی با توجه به وضعیت انفجاری جامعه شعار نویسی و انجام تظاهرات برق‌آسا تاکتیک بسیار عالی برای شکستن دیوار اختناق و سرکوب است.

با هر شعار که بر سینه دیوار نوشته میشود نوری بر قلبها و لبخندی بر لبان آزادیخواهان می‌روپاند!

با انجام تظاهرات برق‌آسا جامعه به تکان می آید! و با تداوم آن تاریخ ورق میخورد!

خصوصیات تظاهرات برق‌آسا

تظاهرات برق‌آسا تظاهراتی است که از قبل بطور علنی اعلام نشده، اما همزمان در هر چند نقطه ناگهان شکل میگیرد، این تظاهرات می تواند پهلوان پنبه های یگان ویژه را کاملا گیج و مستاصل کند.

دلاوران تظاهرات برق آسا پس از تکرار شعار ها و انجام تظاهرات، سریعا باید متفرق شوند، دستگیری باید به حداقل برسد.

هرگز نباید ساکنان یک منطقه، در منطقه خود تظاهرات انجام دهند، اما باید منطقه  را از قبل شناسایی و با راه‌های خروج از منطقه بخوبی آشنا باشند.

پس از تظاهرات برق‌آسا هرگز نباید با هم فرار کرد، هرچه پراکنده تر منطقه را ترک کنید.

پیوستن مردم منطقه بسیار ارزشمند است، باید آنان را اداره کرد تا در پایان همان زمان کوتاه تظاهرات، آنان هم از منطقه دور شوند.

باید کاملا مراقب بود که هیچگونه تخریبی به اماکن مردم از قبیل مغازه‌ها و خودرو ها و …. صورت نگیرد.

این نحوه مبارزه باعث تقویت روحیه دلاوران و مردم محل و پیوستن بیشتر مردم و به حداقل رسیدن دستگیری خواهد شد.

تظاهرات برق‌آسا که همواره ابتکار عمل را در دست دارد، در ادامه با تجربه تر و توانا تر و وسیع تر عمل خواهد کرد.

تظاهرات برق‌آسامطمینا باعث درهم ریختگی، استیصال و ریزش جانوران یگان ویژه خواهد شد.

وقتی می بینند که دلاوران همه جا هستند ولی هیچ جا نیستند.

دلاوران در شرق ظاهر و در غرب ناپدید میشوند و ضربات آنان فرساینده و بسیار جانکاه خواهد بود.
تظاهرات برق‌آسا نور امید را در دل مردم فروزانتر میکند و روز به روز بر آمار این ارتش دلاور افزوده میشود.

تابو شکنی یک جوان ایرانی روز روشن مقابل چشم مردم

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy