کندن درب بانک مرکزی توسط مالباختگان موسسه ثامن تهران

141

 صبح امروز ۲۸بهمن ۹۷ مال غارت شدگان موسسه ثامن پس از تجمع در مقابل بانک مرکزی اقدام به کندن درب بانک کردند.

در این تجمع مالباختگان با زدن ظروف و آوردن کودکانشان تلاش میکردند توجهات را به خود جلب کنند.

روی دستنوشته هایشان نوشته شده بود

مردم به نماد الکترونیک ای نماد اعتماد نکنید

اتحادیه طلا و وزارت صمت باید محاکمه شوند

درخواست مالباختگان موسسه ثامن محاکمه فوری مدیر سکه ثامن به عنوان مفسد فی الارض است

چرا نمیتوانید پولهایمان را از پس بگیریم

قانون: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است

چه کسی اجازه این بی قانونی را داده

چرا دادستانی به این بی قانوینی که ۸۰ میلیون یارانی را بذبخت کرده ورود نمیکند

ما مالباختگان طلای ثامن خواستار کل موجودی خود و تحویل کارلای خریداری شده از این سایت هستیم.

ما تمام پولمان را تا قبل از عید میخواهیم

آنها از جمله شعار می دادند:

ایران شده دزد خونه توی جهان نمونه

مالباختگان موسسه ثامن همچنین خواستار محاکمه سیف شدند.

مالباختگان سپس اقدام به راهپیمایی در مقابل بانک مرکزی نمودند.

این اقدام از آن جهت جالبتر است که چند روز پیش جوانان با نیروی انتظامی که دو دختر جوان را دستگیر کرده بود درگیر شده و درب آن را شکسته و هر دو را نجات دادند.

خودروی ون گشت ارشاد توسط مردم در اعتراض به بازداشت دو دختر جوان، این‌بار مالباختگان مؤسسه ثامن، به درب بانک مرکزی خساراتی را وارد کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy