تهران – درگیری و کندن درب ماشین‌ گشت ارشاد برای نجات دختر دستگیر شده

1427

دو شب پیش در منطقه سرسبز تهران در نارمک ماشین‌ گشت ارشاد  به یک دختر گیر میدهد و قصد دستگیری او را داشته است که با مقاومت این دختر و مردمی که در خیابان بودند روبرو میشود.
صحنه از یک ولش کن شروع میشود و جوانان جمع میشوند و نهایتا دختری که توسط گشت بازداشت شده بود را با کندن درب ماشین‌ گشت ارشاد آزاد میکنند!
یادآوری میشود انقلاب رومانی هم با یک هو شروع شد و به دگرگونی انجامید!

درب کنده شده ماشین‌ گشت ارشاد کنار خیابان افتاده بود.

قابل ذکر اینکه تیرهای هوایی مزدوران برای ترساندن مردم تاثیری در اراده آنها برای آزادی دختری که دستگیر شده بود، نداشت.

یکی از اهالی نارمک میگوید؛ مردم جمع میشن و در نهایت در ماشین‌ گشت ارشاد رو میشکنند و اجازه نمیدهند که دختره رو با خودشون ببرند!

ماموران با خشونت دختر رو سوار ون کردن، همه جمع شدن که نجاتش بدن ولی پلیس شلیک هوایی کرد تا مردم پراکنده بشن، مردم هم در وَن رو کندن و‌ دختر رو آزاد کردن!

پلیس از همبستگی مردم ترسیده بود. خانمی فریاد میزد نمایش ۲۲ بهمنتون تمام شد دوباره به جون مردم افتادین!

این مردم یاد گرفتند متحد شوند و در برابر شلیک گلوله هم کوتاه نیامدند و فریاد می‌زدند نترسید گلوله مشقی است.

صحنه از یک ولش کن شروع میشود و جوانان جمع میشوند و نهایتا دختری که توسط گشت بازداشت شده بود را با کندن درب ماشین‌ گشت ارشاد آزاد میکنند!
یادآوری میشود انقلاب رومانی هم با یک هو شروع شد و به دگرگونی انجامید!

درب کنده شده گشت ارشاد کنار خیابان افتاده بود.

قابل ذکر اینکه تیرهای هوایی مزدوران برای ترساندن مردم تاثیری در اراده آنها برای آزادی دختری که دستگیر شده بود، نداشت.

یکی از اهالی نارمک میگوید؛ مردم جمع میشن و در نهایت در ماشین گشت ارشاد رو میشکنند و اجازه نمیدهند که دختره رو با خودشون ببرند!

ماموران با خشونت دختر رو سوار ون کردن، همه جمع شدن که نجاتش بدن ولی پلیس شلیک هوایی کرد تا مردم پراکنده بشن، مردم هم در وَن رو کندن و‌ دختر رو آزاد کردن!

پلیس از همبستگی مردم ترسیده بود. خانمی فریاد میزد نمایش ۲۲ بهمنتون تمام شد دوباره به جون مردم افتادین!

این مردم یاد گرفتند متحد شوند و در برابر شلیک گلوله هم کوتاه نیامدند و فریاد می‌زدند نترسید گلوله مشقی است.

صحنه دیگر هم دیدنی است مواجه شدن یک خانم با یک آخوند پولدار به مکالمات گوش کنید.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy