تجمع فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، ارومیه، مشهد، سنندج، مریوان و اردبیل

89

تجمع فرهنگیان امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن۹۷ براساس فراخوان ازقبل داده شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان مقابل در چند شهر ایران برگزار کردند.

بنا به گزارشات تا این ساعت تجمع در شهرهای کرمانشاه، ارومیه، مشهد، سنندج، مریوان و اردبیل در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این شهرها شکل گرفته است.

تجمع فرهنگیان اردبیل مقابل اداره کل آموزش و پرورش این شهر

آنها روی دستوشته‌هایشان نوشته بودند:

بهار آزادیه جیب‌های ما خالیه

دریافت به موقع حقوق بازنشستگی حق مسلم ماست و ..

تجمع فرهنگیان کرمانشاه مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم

فرهنگیان کرمانشاه براساس فراخوان از قبل داده شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان مقابل اداره کل آموزش وپرورش  تجمع کردند.

آنها شعار میدهند شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد

معلم زندانی آزاد باید گردد

تجمع فرهنگیان و معلمان مشهد که با فراخوان آقای خواستار داده شده بود مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر شکل گرفت آقای خواستار در روز ۲۲ بهمن با انتشار فرخوانی از کلیه معلمین خواسته بودند که در مقابل اداره آموزش و پرورش کل شهرهایشان تجمع داشته باشند.
در تجمعی که امروز در مشهد شکل گرفت آقای خواستار هم در این تجمع شرکت کرده اند.

تجمع فرهنگیان و معلمین در مریوان

روز پنجشنبه ۲۵ بهمن۹۷ فرهنگیان مریوان براساس فراخوان ازقبل داده شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان مقابل تجمع اعتراضی برگزار کردند

سنندج روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ فرهنگیان و معلمان سنندج مطابق فراخوان اعلام شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان و بخصوص آزاد نشدن معلمان زندانی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم در سنندج تجمع کردند.

تجمع کنندگان تابلوهایی در دست دارند که بر روی آن نوشته شده:

در مملکتی که معلمش زندانیست باید خون گریست

اجرای طرح معلم تمام وقت مساوی است با حذف ۱۵۰۰۰۰ جوان تحصیل کرده از کار

و آموزش رایگان حق مسلم فرزندان مردم ایران است.

تجمع فرهنگیان و معلمان ارومیه

ارومیه تجمع معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این شهر

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy