هرچه میزدیم مصيب​ نمی​مرد، زنده​ به​ گورش کرديم​ – قتلهای زنجیره‌ای

945
هرچه میزدیم مصيب​ نمی​مرد، زنده​ به​ گورش کرديم​ - قتلهای زنجیره‌ای
هرچه میزدیم مصيب​ نمی​مرد، زنده​ به​ گورش کرديم​ - قتلهای زنجیره‌ای

اعترافات​ تکان​ دهنده​ متهمين قتلهای زنجیره‌ای کرمان باز نشر به مناسبت ۴۰سال جنایت  جمهوری اسلامی

قاضی​ دادگاه​ کرمان ​: تمامی​ ۶ متهم​ باند قتلهای زنجیره‌ای​ کرمان​ عضو پايگاه​ مقاومت​ بسيج​ علی​ اصغر مولا بودند و با انگيزه​ پاک​ کردن​ جامعه​ از فساد اين​ قتل​ها را انجام​ داده​اند.

اعتماد – قاضی​ دادگاه​ کرمان​ در گفت​گو با خبرنگاران​، جزييات​ بيشتری​ از قتل​های​ محفلی​ در اين​ شهر را شرح​ داد و قسمت​هايی​ از اعترافات​ تکان​دهنده​ اين​ گروه​ ۶ نفره​ را بازگو کرد.

گروه​ محفلی​ ۶ نفره​، طی​ چند ماه​ جمعا پنج​ نفر را که​ ۲ دختر و ۳ مرد جوان​ بودند، به​ تصور مبارزه​ با فساد و پاکسازی​ شهر کرمان​ ربوده​ و به​ قتل​ رسانده ​اند.

جنازه​‌های​ اين​ پنج​ قربانی​ در بيابان​های​ اطراف​ شهر پيدا شده​ است​. قاضی​ دادگاه​ کرمان​ گفت​: تمامی​ ۶ متهم​ باند قتلهای زنجیره‌ای​ کرمان​ عضو پايگاه​ مقاومت​ بسيج​ علی​اصغر مولا بودند و با انگيزه​ پاک​ کردن​ جامعه​ از فساد اين​ قتل​ها را انجام​ داده​اند.

قاضی​ اميری​ تبار رييس​ شعبه​ ۹ دادگستری​ کرمان​ و مسوول​ رسيدگی​ به​ پرونده​ قتلهای زنجیره‌ای در کرمان​ ضمن​ بيان​ اين​ مطلب​ گفت​:رياست​ اين​ باند را محمد حمزه​ مصطفوی​ برعهده​ داشت​ که​ سرباز مرکز کنترل​ فرماندهی​ ناجا است​ و بقيه​ افراد طبق​ فرمان​ او عمل​ می​کرده​اند.

وی​ گفت​: نخستين​ قربانی​ اين​ باند جوان​ ۱۹ ساله​يی​ به​ نام​ مصيب​ افشاری​ بود که​ ۲۲ شهريور سال​ گذشته​ به​ قتل​ رسيده​ است​.

متهمان​ به​ قتل​ در بازجويی​ها گفته​اند مصيب​ در ميدان​ امام​خمينی​ کرمان​ مواد مخدر می​فروخت​ ما بعد از شناسايی​ او چندين​ بار تذکرداديم​ تا دست​ از کارهايش​ بردارد، اما او بی ​اعتنا بود تا اينکه​ به​ دستور حمزه​ يک​ روز او را به​ زور سوار ماشينی​ کرديم​ و به​ محله​ هفت​ باغ​ برديم​ در آنجا حمزه​ ابتدا سنگی​ به​ سر مصيب​ کوبيد و او را داخل​ چاله‌​يی​ استخرمانند انداخت​، سپس​ هر کدام​ از ما سنگی​ به​ او کوبيديم​ اما مصيب​ نمی​مرد تا اينکه​ حمزه​ گفت​ بهتر است​ او را زنده​ به​ گور کنيم​.

بعد چاله​‌يی​ کنديم​ و پيکر نيمه​‌جان​ مصيب​ را به​ داخل​ آن​ انداختيم​ و با شن​ و ماسه​ روی​ چاله​ را پوشانديم​ و به​ اين​ ترتيب​ مصيب​ را زنده​ به​ گور کرديم​.

قتل​ دوم​ يک​ هفته​ بعد از قتل​ مصيب​، محسن​ کمالی​ را شناسايی​ کرديم​.

او فساد اخلاقی​ داشت​، بنابراين​ يک​ روز که​ در حال​ خروج​ از خانه​ بود، او را گرفتيم​ و به​ هفت​ باغ​ برديم​ و در آنجا محسن​ را هم​ خفه​ کرديم​ و جسدش​ را در همانجا مدفون​ کرديم، سپس​ به​ فرمان​ حمزه​، موبايل​ و موتور محسن​ را برداشتيم​ تا از آنها برای​ کارمان​ استفاده​ کنيم​.

قتل​ سوم​ نفر سوم​ جميله​ اميراسماعيلی​، زن​ جوانی​ بود که​ او هم​ خريد و فروش​ مواد مخدر می​کرد و فساد اخلاقی​ داشت​، از آنجا که​ اين​ زن​، ازدواج​ هم​ کرده​ بود، پس​ از ربودن​ وی​ او را خفه​ نکرديم​، بلکه​ چاله‌​يی​ کنديم​ و با روش​ سنگسار او را به​ قتل​ رسانديم​، بعد جسد اين​ زن​ شوهردار را به​ بيابان​های​ اطراف​ کرمان​ برديم​ و در آنجا انداختيم​ تا طعمه​ حيوانات​ شود.

قتل​ زوج​ جوان​ متهمان​ اعتراف​ کرده​اند: به​ ما گفته​ بودند که​ محمد رضا و شهره​، دختر و پسر فاسدی​ هستند که​ با هم​ ارتباط​ نامشروع​ دارند به​ همين​ خاطر،آنها را هنگامی​ که​ سوار خودروی​ پژوی​ محمدرضا بودند شناسايی​ کرديم​ و بعد از اينکه​ جلويشان​ را در جاده​ گرفتيم​ آنها را به​ چاله​ پر از آب​ هفت​ باغ​ برديم​ و هر دو را در آنجا خفه​ کرديم​.

بعد اجسادشان​ را داخل​ پژو گذاشتيم​ و به​ بيابان​ برديم​، پس​ از آنکه​ اجساد را به​ بيرون​ انداختيم​، ماشين​ پژو را به​ آتش​ کشيديم​ و موبايل​ محمدرضا را برداشتيم​.

( به​ گفته​ خانواده​ اين​ دختر و پسر جوان​، شهره​ و محمدرضا با هم​ نامزد عقد کرده​ بودند و آن​ شب​ با اتومبيل​ پژو برای​ ديدن​ خانه​ جديدشان​ می​رفتند که​ گرفتار باند قاتلان​ شده‌​اند) چگونه​ دستگير شدند قاضی​ اميری ​تبار درباره​ نحوه​ بازداشت​ متهمان​ گفت​:

گروه​ متهمان​ به​ قتل​، در ششمين​ آدم​ربايی​، پسر جوانی​ به​ نام​ هادی​ را طعمه​ قرار دادند که​ پس​ از ربودن​، وی​ را آزاد کردند. ما هادی​ را به​ بازجويی​ خواستيم​ تا گروه​ رباينده​ را شناسايی​ کنيم​.

در اين​ بازجويی​ متوجه​ شديم​ چند تن​ از ربايندگان​ همراه​ خود موبايل​ داشته​‌اند و حدس​ زديم​ اين​ موبايل​ها متعلق​ به​ قربانيان​ است​ بنابراين​ بعد از استعلام​ از مخابرات​ تهران​ و گرفتن​ پرينت​ تماس​هايی​ که​ با شماره​ موبايل​های​ مقتولان​ گرفته​ شده​ بود، متوجه​ شديم​ بيش​ از ۲ هزار تماس​ تلفنی​ با اين​ موبايل​ها انجام​ شده​ که​ بيشتر آنها با مرکز کنترل​ فرماندهی​ ناجا و با شخصی​ به​ نام​ محمد حمزه​ مصطفوی​ بوده​ است​، بنابراين​ اين​ فرد را بازداشت​ کرديم​ و او را مورد بازجويی​ قرار داديم​، اما محمد حمزه​ در جريان​ بازجويی​ هيچ​ اعترافی​ نکرد.

کارآگاهان​ خبره​ اداره​ آگاهی​ کرمان​ از محمد حمزه​ خواستند تا نام​ ۱۴ تن​ از دوستان​ نزديکش​ را بنويسد او هم​ روی​ ورقه​‌يی​ اسامی​ و مشخصات​ دوستانش​ را نوشت​ و کارآگاهان​ پس​ از تحت​ نظر قراردادن​ اين​ ۱۴ دوست​ محمد حمزه​ اطلاعات​ لازم​ را به ​دست​ آوردند و سپس​ خود او را نيز مورد بازجويی​های​ فنی​، پليسی​ قرار دادند، تا اينکه​ محمد حمزه​ لب​ به​ اعتراف​ گشود و گفت​ که​ مصيب​ (نخستين​ طعمه​ اين​ گروه​) را او به​ قتل​ رسانده​ است​.

قاضی​ پرونده​ ادامه​ داد: بعد از اينکه​ ۱۴ دوست​ محمد حمزه​ را تحت​ نظر قرار داديم​ موفق​ شديم​، محمد يا عباسی​ و محمد سلطانی​ و بقيه​ افراد باند را شناسايی​ و بازداشت​ کنيم​.

قاضی​ دادگاه​ در خصوص​ هادی​ (طعمه​ ششم​) که​ توانسته​ بود نجات​ پيدا کند، گفت​: متهمان​ در اعترافات​ خود گفتند: پس​ از اينکه​ هادی​ را ربوديم​ ۳ بار برای​ کشتن​ او استخاره​ کرديم​، اما خوش​ نيامد، موبايلش​ را گرفتيم​ و او را رها کرديم​.

قاضی​ دادگاه​ افزود: هادی​ پس​ از آزادی​ از دست​ گروه​ به​ دادگاه​ احضار و او را تحت​ بازجويی​ قرار داديم​ و سرنخ​هايی​ درباره​ گروه​ به​ دست​ آورديم​ و بعد از بيرون​ آوردن​ پيشينه​ هادی​ متوجه​ شديم​ خود او به​ اتهام​ قتل​ برادرزنش​ تحت​ تعقيب​ است​، به​ همين​ دليل​ وی​ را بازداشت​ کرديم​، اما او موفق​ به​ فرار شد و در حال​ حاضر ماموران​ به​ دنبال​ اين​ جوان​ فراری​ هستند.

علت​ برکناری​ سردار جورکش​ مدير کل​ دادگستری​ استان​ کرمان​ نيز در اين​ مصاحبه​ مطبوعاتی​ گفت​: برکناری​ سردار جورکش​، فرمانده​ سابق​ نيروی​ انتظامی​ کرمان​ هيچ​ ربطی​ به​ اين​ پرونده​ نداشت​ و اين​ تصميمی​ بود که​ از سوی​ سردار قاليباف​ گرفته​ شده​ بود.

وی​ افزود: سردار جورکش​ هيچ​ اطلاعاتی​ در خصوص​ اين​ پرونده​ نداشت​ که​ در اختيار مردم​ قرار دهد و تمامی​ حرفهای​ ايشان​ را تکذيب​ می​کنم​.

(لازم​ به​ توضيح​ است​، سردار جورکش​ پس​ از دستگيری​ اعضای​ اين​ باند، اعلام​ کرده​ بود ناگفته‌​های​ زيادی​ دارد و حاضر به​ مناظره​ با رييس​ کل​ دادگستری​ کرمان​ است​.)

رييس​ دادگستری​ کرمان​ در خصوص​ غيرعلنی​ بودن​ دادگاه​ گفت​: علنی​ يا غيرعلنی​ بودن​ دادگاه​ مساله‌​يی​ است​ که​ قاضی​ بايد در مورد آن​ تصميم​ بگيرد و چون​ در اين​ پرونده​ مسائل​ منکراتی​ مطرح​ شده​ بود، برای​ حفظ​ شان​ مردم​ و طبق​ قانون​ و آيين​ نامه​ و با نظر قاضی​، جلسات​ محاکمه​ غيرعلنی​ تشکيل​ خواهد شد.
وی​ در پايان​ افزود: حکم​ متهمان​ اين​ پرونده​ اوايل​ هفته​ آينده​ اعلام​ خواهد شد.

امام​ جمعه​ کرمان​ نيز با حضور در جمع​ اعضای​ ستاد احيای​ امر به​ معروف​ ونهی​ از منکر، اصناف​ وبازاريان​ گفته​ است​ :عده​ يی​ نادان​ به​ نام​ امربه​ معروف​ و نهی​ از منکر کارهای​ غلطی​ کرده​ اند.!!!
در فروردین۸۶ اعلام شد

طبق راي دادگاه متهمان قتلهای زنجیره‌ای به قصاص محکوم شدند اما اين حکم در ديوان عالي کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد و تبرئه شدند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy