حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس

17
حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس
حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس

حضور خوان گوآیدو رییس مجلس و رییس جمهور موقت ونزوئلا در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس