حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس

9
حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس
حضور خوان گوآیدو در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس

حضور خوان گوآیدو رییس مجلس و رییس جمهور موقت ونزوئلا در تظاهرات ضد دولتی در شهر کاراکاس