سند تکاندهنده ۳سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق به جرم دزدی یک مرغ

132
سند تکاندهنده 40صفحه پرونده، 3سال حبس، 74 ضربه شلاق به جرم دزدی مرغ
سند تکاندهنده 40صفحه پرونده، 3سال حبس، 74 ضربه شلاق به جرم دزدی مرغ

یکی از اهالی شهرستان لالی در استان خوزستان به جرم دزدی یک مرغ به سه سال حبس و تحمل ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.

محمد عسگری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری لالی، با استناد به اقرار صریح متهم و مادرش برای یک قطعه مرغ

بهتر است متن کیفرخواست دزدی یک مرغ را بخوانید:

در خصوص اتهام آقای هوشنگ سلیمانی بابادی فرزند غلام حسین معروب به گوش بلا متولد ۱۳۷۰، با سواد و مجرد آزاد بعلت صدور قرار قبولی کفالت دایر بر مباشرت در سرقت یک قطعه مرغ موضوع شکایت آقای نورالله عبداللی ارپناهی فرزند میرزاآقا باین دادگاه با عنایت به تمام اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات آقای عباس محمدی به شرح صفحه ۹ پرونده که بیان کرده است مادرم بنام منیژه جهان بخشی از هوشنگ سلیمانی مرغی را به قیمت حدود شش هزار تومان گرفته است و صورت جلسه انجام مواجهه حضوری میان پدر شاکی و متهم در مرجع انتظامی و تصاویر اخذ شده از دوربین مدار بسته بانک کشاورزی اوراق ۱۳ الی ۱۵ پرونده توسط مرجع انتظامی به شرح صفحه ۱۷ خارج نویس گردیده و اظهارات و اقاریر صریح متهم در دادسرا به در اوراق ۳۱ و ۴۰ پرونده اعلام نموده که قبول دارم فقط یک مرغ از مغازه شاکی سرقت کردم و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای لالی و عدم حضور متهم در حلسه رسیدگی مورخ ۲۲ دیماه۹۷ این مرجع علیرغم ابلاغ احضاریه به صورت قانونی و عدم ارسال لایحه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام منتسبه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۲ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۳ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۳۶۰ و ۴۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۶۵۶ بند الف و از قانون مجازات کتاب تعزیرات مصوب ۷۵ سرقت از مکانهای عمومی متهم را به تحمل سه سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق هر دو مجازات درچه ۵ محکوم میکند و از آنجاییکه حسب گزارش مرجع انتظامی به شرح صفحه دو پرونده مرغ مسروقه توسط آقای عباس تحویل شاکی گردیده است این دادگاه در خصوص رد مال مسروقه خود را مواجه با تکلیفی نمیداند رای صادره غیابی بوده …

محمد عسگری رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان لالی

لینک مشابه

سرقت قابلمه ناهار در آبادان مرد فقیر را دستگیر کردند

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy