پنجمین روز تجمع و تحصن کارگران شهرداری مریوان – اعتراض به حقوق معوقه

44

روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ تحصن کارگران شهرداری در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت.

امروز کارگران در پنجمین روز اعتصاب خود مقابل شهرداری خواستار پیگری و مطالبات بر حق خودشان بودند که با تهدید و ایجاد رعب و وحشت از جانب مقامات شهرداری و شورای شهر مریوان مواجه شدند.

حسن زاده رئیس حراست شهرداری مریوان به کارگران شریفی که در سرما برای احقاق حق‌الزحمه خود تجمع و اعتصاب کرده بودند با تهدید و ارعاب و فشار میگفت که در صورتیکه کارگران سر کارشان باز نگردند آنها را اخراج خواهند کرد و اعتصاب کارگران باعث اخراج آنان خواهد شد.

او میخواست با ایجاد ترس و تهدید کارگران را وادار به بازگشت به کار نماید.

شورای شهرمریوان به جای پیگیری مطالبات کارگران از استانداری کردستان کارگران شریف و زحمتکش شهرداری را ارازل و اوباش خطاب کرد و گفت:

کسانیکه اینجا جمع شده اند کارگران واقعی شهرداری نیستند باعث ایجاد اختلال در مقابل شهرداری شده اند.

لازم به ذکر است کارگران شهرداری از واحدهای عمران، فضا سبز، تنظیف و همچنین کارمندان بخش اداری و همچنین آتش نشانی فوق خواستار پرداخت و تصفیه ۶ماه حقوق معوقه خود هستند.

کارگران بیش از دویست نفر هستند که تا شش ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند؛ در شرایط فعلی ادامه کار برایشان بسیار سخت شده و خواستار پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود هستند.

آنها میگویند: ما حقمان را خواستاریم تهدید، رعب و وحشت چرا؟؟

تصویر بالا مربوط به تجمع روز سه شنبه ۲بهمن ۹۷ تحصن کارگران شهرداری مریوان، مقابل ساختمان شهرداری، است آنها با پهن کردن سفره خالی و در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق معوقه تجمع کرده‌اند.

تصویر بالا تجمع روز چهارشنبه ۳بهمن تحصن کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری است.

این کارگران که از سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
وقتی حقوق کارگران به تعویق می‌افتد سر از جاهای دیگر در می آورد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy