فرنگیس مظلوم : هر چهارشنبه در مقابل زندان تهران بزرگ شکنجه می‌شوم

59
فرنگیس مظلوم را هر چهارشنبه در مقابل زندان تهران بزرگ شکنجه میکنند
فرنگیس مظلوم را هر چهارشنبه در مقابل زندان تهران بزرگ شکنجه میکنند

فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی از رنجهایش و از شکنجه‌هایش در مقابل زندان فشافویه نوشت، هیچ دردی جانکاه‌تر از این برای یکی مادر نیست که فرزندش را در رنج ببیند و نتواند کاری کند.

شکنجه‌ خانواده‌های زندانیان سیاسی شکنجه‌ای است که تنها در جمهوری به نام اسلام بر مردم ایران روا داشته میشود و به جرم داشتن فرزندان مقاوم،  آنان را نیز شکنجه میکنند:

فرنگیس مظلوم نوشته است: من هم شکنجه میشوم،‌ پس من دادم را ازکه بستانم؟ چه کسی بفریاد من میرسد از اینهمه ظلم و ستم؟

چهارشنبه بدیدار سهیل رفتم بازهم نحیف ترازقبل بود، خونریزی ودرد بینی عذابش میدهد، دندان درد و سرماخوردگی هم اضافه شده بود.

هنوز از دکتر و بیمارستان خبری نیست.

پرونده پزشکی مربوط به بینی اش به کل نابودشده که هیچ مدرکی دال برشکستکی وجود نداشته باشد ولی ازظاهرش که معلوم است.

هرچهارشنبه منهم شکنجه میشوم اصلا طول هفته را شکنجه میشوم، ازتلفن محرومیم و نمیتوانم تا روز ملاقات که هر بار باترس و لرز میروم که مبادا باز هم ممنوع الملاقات باشد.

هر روز و شب شکنجه میشوم .

آیا من تا۱۱ سال دیگر زنده ام؟

چطور این رنج راتحمل کنم.

آیا قلب من تحمل اینهمه شکنجه رادارد؟

به چه جرم؟

این ۲۰ماه اضافه دیگر درد بیدرمان شده.

به حکم ناعادلانه دادگاه به جرم تخریب اموال دولت.

بجرم زمین زدن یک تلویزیون که متعلق به زندانیان بوده و سهیل حتی پول تعمیرش را داده و تلویزیون سه دست دیگر بفروش رفته در زندان.

آیا عمر و جوانی بچه های ما اینقدر بی ارزش است؟

هر بار به دادگاه مراجعه کردم جواب سربالا بمن دادند.

حتی آقایان رستمی و وزیری، حاضر به دیدار من هم نیستند.

پس من دادم را ازکه بستانم؟

چه کسی بفریاد من میرسد از اینهمه ظلم و ستم؟
بانو فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی است که به بیماریهای مختلف از جمله بیماری قلبی دچار است و با تنشهای مقابل زندان وضعیت نگران کننده ای دارند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy