تجمع فرهنگیان بازنشسته درمقابل سازمان بازنشستگی هیهات از اینهمه بیداد

30

تجمع فرهنگیان بازنشسته در مقابل سازمان بازنشستگی تهران با شعارهای هیهات هیهات از اینهمه بیداد با حضور فرهنگیان و بازنشستگان برگزار شد.

در این تجمع تعداد زیادی از زنان و مردان سالخورده حضور داشتند و به  بدی معیشتی خود اعتراض میکردند.

این تجمع در هوای سرد صبح امروز تهران بسیار ترحم انگیز بود ولی مسولین هیچ اهمیتی به فرهیختگان کشور نمیدهنند.

آنها شعار میدادند بیمه ناچیز ما فلاکت فلاکت

روز دوشنبه ۲۴ دی ۹۷ جمعی از فرهنگیان در اعتراض به بیمه ناکارآمد در مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران تجمع کردند.

تهران شعار تجمع فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی بیمه ناچیز ما فلاکت فلاکت

فرهنگیان شعار می‌دادند: فریاد فریاد از این همه بیداد.

روز گذشته یکشنبه ۲۳دی۹۷در تهران بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک ابتدای خیابان عطار روبه‌روی مؤسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. علاوه بر این فرهنگیان در روزهای گذشته در کرمان و اصفهان نیز با همین اعتراض به خیابان آمده بودند.

روی تراکتهای بازنشستگان نوشته: ای مدیران بیدین سهم ما را زود بدین.

فرهنگیان شعار می‌دادند معلم زندانی آزاد باید گردد.

تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران با شعارهای هیهات هیهات از اینهمه بیداد

پیش از اینهم بارها تجمع فرهنگیان بازنشسته در مقابل مجلس صورت گرفته بود اما کو گوش شنوا!

تصاویر کامل در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy