من بارها اعدام مصنوعی شدم وزیر اطلاعات باید پاسخگو باشد

248
من بارها اعدام مصنوعی شدم، وزیر اطلاعات باید پاسخگو باشد
من بارها اعدام مصنوعی شدم، وزیر اطلاعات باید پاسخگو باشد

اعدام مصنوعی یعنی اینکه حکم اعدام نشونت میدن تا صبح فردا باخودت و مادر، در خودت خدافظی میکنی و حسرت‌ها و آرزوهایی که برای مادر داشتی و لحظه‌ای که مادر شاهد اعدام و جنازه و قبرت خواهد بود، صبح دست و چشمها بسته و پای طناب دار در زیرزمین بند ۲۰۹ و بازجو خطاب به تو که بنویس آخرین نامه برای مادرت!

میگویی که نامه‌ای دست مادرم نمیدم که تا آخرعمر وسیله‌ای برای گریه و دق دادنش باشد، میبرندت بالای چهار پایه و ثانیه‌هایی چشم‌ها و پاها بسته و فکرت در آغوش مادر آخرین آغوش مادر آخرین خیال زیبا آخرین و آخرین تمام زیبایی های که در دل داشتی و حالا فقط باید در سکوت و گمنامی بدرود کنی!

برای من اینطور بود که فقط مادر جلوی چشمانم بود در سلول، در زندان، زیر شکنجه و بالای طناب دار و لحظه اول دستگیری و لحظه آخر بالای چهارپایه و گردن به طناب دار، چون برای من مادرم اولین شکنجه شده نظام بود وقتی عشقش و فرزندش رو به قتل رساندند و فرزندان دیگرش را سالها در زندان ملاقات کرد

بعد از ثانیه‌های وحشتناک و خداحافظی‌هایت با مادرت در خود، زمزمه‌هایی میشنوی و صدای یکی که “بزن”،

چهارپایه رو سرباز هموطن میزند و در جا یکی از بازجوها فریاد میزند که دست نگه دارید حاجی گفته زنده بماند و مرا در ثانیه های اول به آغوش میکشند و طناب را از گردنم باز میکنند!

به سلول برمیگردم و منت بر سر که که حاجی برات وقت گرفته تا باما صادق باشی!

و این تئاتر وحشت سه بار تکرار و در نهایت بعد از اینکه از این تئاتر نتیجه‌ای نمیگیرند شروع به شکنجه دیگر و شکوندن دندون‌هات یکی به یکی، نه یکی نه دوتا، یازده‌تا از دانهایم را دانه به دانه شکستند.

در حمایت از اسماعیل بخشی من هم شکنجه شدم!

اعدام مصنوعی

نوعي اعدام مصلحتي و دروغين براي ايجاد وحشت و گرفتن اعتراف از زنداني است.

اين نوع شكنجه، سبب تشنج در اعصاب زنداني، ريزش ادرار، عدم كنترل حركت، افتادن برروي زمين و از هوش رفتن، لرزش دستها و پاها و لكنت زبان مي شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy