تجمع بازنشستگان مظلوم در مقابل مجلس با فراخوان شورای بازنشستگان

37

تجمع بازنشستگان مظلوم در مقابل مجلس با فریادهای عدالتخواهی برای نان سفره خویش و برای آزادی یاران دربندشان

امروز۱۲دی۹۷ انجام شد.