تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس با فراخوان شورای بازنشستگان ایران – الان

75

امروز چهارشنبه۱۲ دی ۹۷ بازنشستگان کشوری با فراخوانی که شورای بازنشستگان ایران از پیش مشخص کرده بودند در مقابل مجلس تجمع خود را آغاز کردند.

این تجمع در اعتراض به  در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان در مقابل مجلس مجددا شکل گرفته است.

در این تجمع که بسیاری از بانوان و پدران مسن شرکت کرده بودند شعار داده میشد.

آنها شعار میدهند معلم  دانشجو کارگر اتحاد اتحاد!

آنها بنرهای مختلفی در دست داشتند. که نوشته های زیر روی آنها به چشم میخورد

ما از فقر نمی نالیم از فرق مینالیم!

ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه!

دولت خیانت میکنه مجلس حمایت میکند!

تا حق خود نگیریم از پا نمینشینیم

اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن!

تورم گرانی بلای جان مردم!

دولت به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی!

نیاز کنونی ما تشکل مستقل همه بازنشستگان است تا نمایندگان واقعی خود را بشناسیم تا نمایندگان واقعی خود را بشناسیم!

خط فقر ۶ میلیون حقوق ما دو میلیون اتحاد سراسری بازنشستگان ایران شورای بازنشستگان ایران!

تورم گرانی بلای جان مردم!

تصویب و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری مساوی با ۱۵میلیون رای!

نان کار آزادی!

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران شورای بازنشستگان ایران!

معلمان زندانی آزاد باید گردند!

در تجمع امروز تومار بلندی با امضای بازنشستگان برای خواسته ها و مطالباتشان امضا شد.

روز ۲۷آذر سال جاری تجمع مشابهی در مقابل مجلس با شعارهای فریاد فریاد از اینهمه بیداد شکل گرفته بود.

تجمع در روز ۲۷آذر همزمان با تهران در مشهد و روزهای بعد هم در شهرهای کرمانشاه و رشت و … با فراخوان شورای بازنشستگان ایران شکل گرفته بود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy