شرکت آلمانی مرتبط با موشک های ایران تجارت با تهران را متوقف می کند

40
شرکت آلمانی مرتبط با موشک‌های ایران تجارت با تهران را متوقف می کند
شرکت آلمانی مرتبط با موشک‌های ایران تجارت با تهران را متوقف می کند

فعالیت یک شرکت آلمانی به نام کرمیل که مواد مرتبط با موشک را با ایران تجارت میکرد فعالیت تجاری اش را با ایران متوقف میکند.

اورشلیم پست امروز ۶دی (۲۷دسامبر۲۰۱۸) نوشت:

سخنگوی شرکت آلمانی کرمپل Krempelکه تامین کننده مواد ساختمانی برای تجار تهران بوده روز پنجشنبه به اورشلیم پست گفت:

شرکت های بازرگانی جهانی تجارت با رژيم ایران را متوقف کرده اند.

تجارت با این شرکت برای تولید موشکهای ایرانی برای (حملات) شیمیایی علیه مردم سوریه در اوایل امسال مورد معامله قرار می گرفته است.

راینر وسترمان Rainer Westermann به اورشلیم پست گفت« از چندین ماه پیش کرمپل دیگرکالا به رژیم ایران تحویل نمی دهد».

ریچارد گرندل Richard Grenell سفیر آمریکا در آلمان به اورشلیم پست روز پنجشنبه گفت:

« شرکت ها تشخیص می دهند که تجارت با ایران به معنی سرمایه گذاری روی استراتژی تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ایران است».

شرکت معروف گرندل باعث شده شرکت های آلمانی ایران را ترک کنند.

این شرکت بخاطر تلاش هایش که از درد و رنج مردم سوریه و مردم ایران میکاهد، مورد تقدیر قرار گرفته است.

کار این شرکت مقابله با شرکت هایی است که به تروریسم رژيم ایران با معامله با سپاه پاسداران همکاری می کنند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy