تجمع مالباختگان کاسپین کرمان با شعار پولهای غارت شده زیر عباست امروز

27

تجمع مالباختگان کاسپین کرمان امروز پنج شنبه ۲۹ آذرماه با شعارهایی که مستقیم آدرس غارتگران را میداد در مقابل این موسسه غارتگر آغاز شد.

مالباختگان کاسپین کرمان شعار میدادند:

نه حاکم نه دولت نیستند بفکر ملت

۲۳۶ اجرا باید گردد سپرده های مردم آزاد باید گردد

نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست

شعار هر ایرانی مرگ بر مسئولین تو خالی

دستهای پشت پرده با عدالت چه کرده

روحانی روحانی تو گفتی بهتر میشه هر روز که بدتر میشه

عزا عزاست امروز پولهای غارت شده زیر عباست امروز

حاصل کار مسئولین غارتگری و اختلاس

ما بندگان الله دادگاه میخوایم به والله

دوساله که دویدیم فریاد رسی ندیدیم

دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده

تفکر اعدام میشد اینجا چکار می کردیم

نصر من الله و فتح وقریب مرگ بر این دولت مردم فریب

روزهای گذشته نیز مال  غارت شدگان در شهرهای مختلف صدای اعتراض خود را با پشتیبانی از معلمان و کارگران زندانی ابراز کرده بودند.
یادآوری میشود

روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ مالباختگان کاسپین رشت در مقابل شعبه سرپرستی در این شهر تجمع کردند.

مالباختگان کاسپین رشت روزهای متوالی در جلوی شعبه سرپرستی این موسسه غارتگر به تجمع و اعتراض می‌پردازند اما فریادرسی نیست و این چرخه اعتراضی ادامه دارد.

تفاوت تجمع امروز با تجمع روزهای گذشته حمایت مالباختگان کاسپین رشت از زندانیان از اعدام شدگان و از کارگران بود.

تجمع کنندگان امروز شعار میدادند:

 

تورم گرانی جواب بده روحانی

زندانی حق طلب آزاد باید گردد

تا پولمو نگیرم از پا نمی نشینم

دولت مافیا مرگ به نیرنگتون

فریاد یا محمدا نمیرسند به دادا ما

پولهای ما گم شده زیر عبا از کشور خارج شده

 

عملکرد این دولت دروغ فریب و نیرنگ

محکمه و عدالت اجرا باید گردد مفسد و اختلاس گر اعدام باید گردد

هیهات من الذله

وعده های توخالی کلید های روحانی

دزدهای بی لیاقت شدن مسول ملت

روز یکشنبه ۲۵‌آذر  نیز مال‌غارت شدگان کاسپین تهران در تجمع مقابل دادسرای پولی تجمع کرده بودند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy