نشست دستفروشان و رد طرح ضد معیشتی شهرداری در سنندج

23
نشست دستفروشان و رد طرح ضد معیشتی شهرداری در سنندج
نشست دستفروشان و رد طرح ضد معیشتی شهرداری در سنندج

روز سه شنبه ۲۷آذر۹۷ در کرمانشاه بیش از ۲۰۰ نفر از دستفروشان خیابانهای فرودسی، شاپور، سه راه نمکی، دور میدان و میدان اقبال در مسجد والی در خیابان فردوسی نشست مشورتی خود را برگزار کردند.

در این نشست دستفروشان طرح ضد معیشتی شهرداری رژیم مبنی بر جمع آوری و انتقال دستفروشان به نقاط دور دست شهر را رد کرده و تصمیم بر ادامه فعالیت خود در محلهای کنونی خودشان گرفتند.

این خبر از آن جهت مهم و قابل پخش است که مردم ایران تصمیمات خود را به صورت مشورتی و شورایی میگیرند و به تصیم‌هایی که دولت برای آنها میگیرد اهمیت نمیدهند.
این فاز بالایی از آگاهی و مرحله خوبی از حرکت اجتماعی و اعتراضی مردم است.

مبارزه مردم روز به روز به بلوغ میرسد و مراحل رشد خود را طی میکند. تا در زمان مناسب به طرحی نو برای ایجاد زندگی نوین برای کلیه اجزا مردم ایران بدل گردد.

دستفروشان که تاکنون به صورت یک قشر توسری خورده  در مقابل اوباش شهرداری ظاهر میشدند اکنون با این نشست تبدیل به یک قشر تصمیم گیرنده برای سرنوشت خود شده اند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy