فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان در حمایت از کارگران فولاد اهواز

34
فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان در حمایت از کارگران فولاد اهواز
فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان در حمایت از کارگران فولاد اهواز

فراخوان هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور به مردم ایران در حمایت از کارگران فولاد اهواز

هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور، از مشهد بازداشت ظالمانه کارگران کارد به استخوان رسیده فولاد اهواز را محکوم کرده و در فراخوانی از مردم ایران درخواست کرد که قویا از کارگران فولاد اهواز حمایت کنند.

 متن فراخوان هاشم خواستار به شرح زیر است.

ملت قهرمان ایران امروز، از روزهایی است که باید همه ما قویا از کارگران فولاد اهواز حمایت کنیم.

ملت قهرمان ایران همه ی ما میدانیم که حاکمان اسلام نما با وعده های دروغ حکومت را غصب کرده اند و امروز بر همه روشن شده است که این حاکمان هیچگونه مشروعیتی ندارند.

آنها قرار بود دنیا و آخرت ما را درست کنند، اما به نام اسلام و با غارت ایران عزیز دنیای خود را درست کردند.

آنها می خواستند مستضعفین را وارث زمین کنند، اماخود تبدیل به مستکبر شده و مستضعفین، ازجمله کارگران را به فقر و فلاکت و…کشانده اند.

شما کارگران فولاد اهواز از بازداشت و زندان نترسید که به هموطنانتان درس فولاد شدن، در مقابل حاکمان زور گو میدهید.

این حرکت بزرگ شما، در دل های ملت امیدی شعله ور کرده است که بزودی، آزادی بر استبداد و خرافات و جهل پیروز خواهد شد.

ایران مشهد سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران

۲۶ آذر ۱۳۹۷

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy