تصاویر تجمع بزرگ بازنشستگان و فرهیختگان امروز در مقابل مجلس ۲۷آذر۹۷

36