زیر چتر نظام ولایت!

21

نظامی که از نظر اندیشه وابسته به سده‌های میانه است،‌ بیش از نفرت‌افکنی و مرگ، از آن انتظاری نیست!