شرکت ایران‌خودرو کرمانشاه به زودی ورشکست میشود اعتصاب کارگران سراسری میشود

18

شرکت ایران‌خودرو کرمانشاه به زودی ورشکست میشود اعتصاب کارگران سراسری میشود

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy