تصاویر روز دانشجو در دانشگاه‌های تهران، هنر، شمسی پور و دانشگاه اهواز

86

طی روزهای اخیر دانشگاههای مختلف در بزرگداشت روز دانشجو تجمعات و حرکتهای اعتراضی را در دانشگاه‌ های خود برگزار کردند.

 قرائت بیانیه‌ی در همبستگی با کارگران و … توسط دانشجویان دانشگاه هنر

روز شنبه ۱۷آذر ۹۷ بیانیه‌ی شورای صنفی دانشگاه‌های کشور توسط دانشجویان دانشکده‌ی هنر دانشگاه هنر و معماری  تهران در همبستگی با کارگران، معلمان و رانندگان توسط یکی از دانشجویان قرائت شد. آنها  همچنین تراکتهایی در زمینه حمایت و همبستگی  با کارگران و… در دست داشتند.

روز شنبه ۱۷آذر ۹۷بیانیه‌ٔ شورای صنفی دانشگاههای کشور توسط دانشجویان در تجمعات مختلف دانشجویی از جمله در تهران و اهواز قرائت شد. این بیانیه در همبستگی دانشجویان با کارگران، معلمان و رانندگان کامیون بود. در این بیانیه آمده است:

دانشجویان در بیانیه خود نوشته بودند:

ما در کنار مقاومت فعالان صنفی، اعتصابات هفت‌تپه، هپکو اراک، فولاد خوزستان، کامیونداران، تحصن معلمان، اعتراض کارگران علیه خصوصی‌سازی و دیگر اقشار فرودست هستیم و بر این هم‌پیوندی تأکید می‌کنیم و بر آن می‌بالیم.

در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران پس از قرائت این بیانیه مزدوران سرکوبگر رژیم قصد دستگیری چند تن از دانشجویان را داشتند که با مقاومت و ایستادگی آنها روبه‌رو شدند.

در دانشکده فنی و حرفه‌یی شمسی‌پور در تهران دانشجویان در تجمع خود شعار دادند:

دانشجو آگاه است – با کارگر همراه است

ایستاده‌ایم در سنگر – دانشجو، کارگر

هفت‌تپه خوزستان – الگوی زحمتکشان

زندانی هفت تپه آزاد باید گردد

دانشجویان در شعارهایشان به افشای غارتگری در بخشهای مختلف اجتماعی پرداختند و با سیاست زن‌ستیزانه تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مخالفت کردند. آنها شعار می‌دادند:

آموزش و سلامت – در خدمت تجارت

تفکیک جنسیتی – برای چی برای چی؟

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت ۱۶آذر با در دست داشتن پلاکاردهای حمایتی از اقشار مختلف مردم حمایت کردند. عکسهای ارسالی دانشجویان دانشگاه تهران نشان میدهد که دانشجویان از معلمین کارگران زندانیان دراویش زندانی و .. حمایت کرده اند.

قرایت بیانیه در دانشگاه اهواز توسط دانشجویان و حمایت از اقشار مختلف مردم

در اصفهان جمعی از دانشجویان که اکثر آنها دختران دانشجو بودند در حرکت اعتراضی خود در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصهفان با مزدوران رژیم رویارو شدند.

دانشجویان دانشگاه اراک نیز روز یکشنبه ۱۸ آذر یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy