فیلمهای تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و درگیری با بسیج

89

صبح امروز۱۳آذر۹۷ تجمع اعتراضی دانشجویان پلی‌تکنیک تهران با درگیری بسیج همراه شد.

تجمع اعتراضی دانشجویان پلی‌تکنیک تهران صبح امروز با فراخوانی از قبل منتشر شده در همبستگی با کارگران اعتصابی و زندانی و دانشجویان و معلمان در بند در محوطه دانشگاه حوالی پله های رشت برگزار کردند.

 دانشجویان پلی تکنیک در حالیکه دستهایشان را در یک دیگر زنجیر کرده بودند، دستنوشته‌هایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود:

دانشجویان پلی تکنیک نمیترسند شعار میدهند:
توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد

کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

کارگر، دانشجو، معلم زندانی آزاد باید گردد

نصر من الله و فتحاً قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب

حکومت که از گستردگی اعتراض دانشجویان و شمار شرکت کنندگان در آن به وحشت افتاده بود نیروهای سرکوب و مزدوران خود در دانشگاه را برای مقابله با آنها به صحنه فرستاد.

مزدوران با شعار «منافق،‌ فتنه‌گر پیوندتان مبارک» درصد مقابله با دانشجویان برآمدند.

اما دانشجویان دلیر به تجمع اعتراضی خود ادامه داده و با مزوردان رژیم درگیر شدند.

در این درگیریها یکی از دانشجویان زخمی شد.

تصاویر منتشر شده در اینترنت جمعیت انبوه دانشجویان پلی تکنیک را نشان می‌دهد که مزدور ان رژیم در تلاشی ناموفق برای محاصره و خاموش کردن آنها هستند.

فراخوان به تجمع اعتراضی دانشجویان پلی‌تکنیک از روزهای قبل اعلام شده بود به شرح زیر است:

جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) تهران به برگزاری تجمع اعتراضی فراخوان دادند.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران طی فراخوانی از دانشجویان و اساتید دانشگاه دعوت کردند تا به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران، معلمان و حمایت از طبقه فرودست جامعه در روز سه شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۲، در روبروی پله‌های رشت این دانشگاه، دست به برگزاری تجمع بزنند.

تیم دانشگاه سنگر آزادی و برابری از تمام دانشجویانی که تشکل یافتن را لازمه برگزاری اعتراضات متحد و منسجم بر ضد ظلم و تبعیض موجود میدانند دعوت به همکاری میکند، ما صدای دانشگاه هستیم.
درگیریهای قبلی بسیج با دانشجویان

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy