قاضی حکم اعدام مردی را به دلیل بلندی قد صادر کرد

202
قاضی حکم اعدام مردی را به دلیل بلندی قد صادر کرد
قاضی حکم اعدام مردی را به دلیل بلندی قد صادر کرد

 بلندی قد در یک شهر جرم شمرده شد.

روزی روزگاری نه چندان دور در یک جایی مردی برای دزدی از دیوار خانه ای بالا رفت و خواست از پنجره وارد شود که پنجره کنده شد و دزد به زمین افتاد و پایش شکست.

دزد شکایت نزد حاکم عادل برد. که ای حاکم شهر این چه خانه‌ایست که پنجره اش اینهمه سست است پای من شکسته است

حاکم صاحبخانه را خواست و گفت چرا پنجره سست بوده که این بنده خدا از طلب روزی خود و سهم خود (؟) باز ماند و صدمه ببیند.

مرد گفت: ای حاکم شرع نجار پنجره را سست ساخته است من بیگناهم.

حاکم نجار را خواست و عتاب کرد و همان گغت

نجار گفت: عذرم بپذیر ای حاکم شرع من پنجره را محکم ساختم، بنا آن را خوب نصب نکرده.

حاکم بنا را خواست و علت جویا شد.

بنا گفت مصالح فروش مصالح نامناسب فروخته است.

حاکم مصالح فروش را خواست کرد. او که نتوانست دیگری را مقصر نشان دهد، محکوم شد و حاکم شرع فرمود دارش بزنند.

وقتی مصالح فروش را پای چوبه دار بردند، چون قدش کوتاه بود به طناب دار نمی رسید. موضوع به حاکم گفتند!

فرمود: قال قضیه را بکنید! یک نفر که قدش بلند است پیدا کنید و اعدامش کنید تا موضوع ختم به خیر شود و صدای کسی در نیاید.

این سلطان سکه که میگن اعدام شده (؟) احتمالا دلیلش بلندی قد بوده ست… !!!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy